Beleid inzake gegevensverzameling en -verwerking

BEHEER VAN UW DOSSIER

Doelstellingen - De gegevens die u ons verstrekt en de gegevens die wij ontvangen van de tegenpartijen over u worden uiteraard verwerkt met het oog op de uitvoering van onze contractuele missie van vertegenwoordiging of overleg en om met u te communiceren in dit verband.
Categorieën gegevens - Dit kunnen zijn: uw naam, voornaam, afbeelding, beroep, woonplaats of verblijfplaats, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, geboortedatum en -plaats, burgerlijke stand, rijksregister en identiteitskaartnummer, bankrekeningnummer, inloggegevens, wachtwoorden, inloggegevens (indien u gebruik maakt van ons extranet), correspondentie, diverse bewijsstukken, procedurestukken, enz.
Speciale gegevens - Indien nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, kunnen wij ook gegevens verwerken die uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of vakbondslidmaatschap onthullen, evenals genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over uw gezondheid, leven of seksuele geaardheid.
Criminele gegevens - Op dezelfde manier kunnen gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen, strafbare feiten of gerelateerde veiligheidsmaatregelen worden verwerkt als uw verdediging dat vereist.
Onmisbaar - Al deze gegevens zijn dus onontbeerlijk voor de uitvoering van de taak die u ons toevertrouwt. Zonder dat kunnen we ons werk niet doen.
Ontvangers van de gegevens - Hun communicatie met advocaten van andere partijen, rechtbanken, deskundigen, technische adviseurs, notarissen, bemiddelaars, arbiters of gerechtsdeurwaarders kan nodig zijn voor de uitvoering van onze opdracht.
Duur - De gegevens die specifiek zijn voor elk dossier dat u ons toevertrouwt, worden 5 jaar na de voltooiing van het dossier bewaard en de gemeenschappelijke gegevens worden 5 jaar na de laatste opdracht die u ons hebt toevertrouwd, bewaard.

BEHEER VAN ONZE CONTRACTUELE RELATIE

Doel - Uw contact- en financiële gegevens worden ook gebruikt voor de facturering en het herstel van onze diensten of om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in het contract of het gegevensbeschermingsbeleid (met inbegrip van nieuwe doeleinden). Deze gegevens zijn dus essentieel voor de uitvoering van ons contract. Zonder hen kunnen we onze missie niet uitvoeren.
Ontvangers van de gegevens - De gegevens worden doorgegeven aan de belastingdienst en de sociale zekerheid, ons sociaal secretariaat en onze boekhouder. Ze kunnen worden doorgegeven aan onze raadsman of aan een deurwaarder in geval van gerechtelijke invordering.
Duur - Wij zijn verplicht deze facturatiegegevens te bewaren tot het einde van onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, d.w.z. gedurende 7 volledige boekjaren.

NALEVING VAN ONZE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

Identificatie - Ons kantoor voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen inzake de controle op de afwezigheid van belangenconflicten en de identificatie van cliënten overeenkomstig de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van liquide middelen. De gegevens met betrekking tot uw identiteit en kopieën van identiteitsdocumenten kunnen dan worden doorgegeven aan onze stafhouder en de toezichthoudende autoriteit. Ze worden voor dit doel bewaard 10 jaar na de voltooiing van de laatste missie die u ons hebt toevertrouwd.

BEVEILIGING VAN ONZE KANTOREN EN ONDERHOUD VAN ONZE FACILITEITEN

IT-onderhoud - Onze onderaannemers die verantwoordelijk zijn voor de IT-infrastructuur, ons beheerprogramma en de ontwikkeling en het onderhoud van onze website en ons extranet kunnen toegang krijgen tot uw gegevens voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun respectieve taken.

RAADPLEGING VAN ONZE WEBSITE

Cookies: Wanneer u onze website bezoekt, maken we gebruik van cookies (informatiebestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen en die ons in staat stellen u bij een volgend bezoek te herkennen). Wij gebruiken geen cookies voor het verzamelen van persoonlijke gegevens; wij gebruiken alleen functionele cookies (taaldetectie afhankelijk van uw besturingssysteem) en analytische cookies (statistieken via de module Google Analytics).
Wij gebruiken geen reclame-cookies of tracking op deze website.

LOCATIE VAN UW GEGEVENS

In de Europese Unie - Uw gegevens worden in principe uitsluitend opgeslagen op servers die zich binnen de EU bevinden.
Bij overdracht buiten de EU - Uw gegevens worden alleen overgedragen aan een land dat geen adequaat beschermingsniveau biedt als de verwerking van uw dossier het delen van informatie met juridische beroepsbeoefenaars in niet-EU-landen vereist.
In dergelijke gevallen zullen we er natuurlijk voor zorgen dat de ontvangers verplicht zijn om dezelfde gegevensbeschermingsnormen na te leven als in de EU, hetzij door middel van passende contractuele clausules, hetzij door zich te houden aan de beginselen van het privacyschild. Een kopie van deze garanties kunt u op verzoek verkrijgen.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Informatie - Dit recht wordt gewaarborgd door dit document. Indien de verwerkte gegevens uw personeelsgegevens bevatten, wordt u sterk aangeraden om hen op de hoogte te brengen van dit document.
Toegang en rectificatie - U hebt het recht om uw gegevens in te zien en indien nodig te laten corrigeren.
Verzet - U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons op grond van ons rechtmatige belang.
Intrekking van uw toestemming - Wanneer gegevens met uw toestemming worden verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder de verwerking in het verleden in twijfel te trekken.
Wissen - U kunt het wissen van uw gegevens of de beperking van de verwerking ervan verkrijgen onder de voorwaarden van de artikelen 17 en i8 van de algemene verordening inzake gegevensbescherming.
Draagbaarheid - De gegevens die u ons hebt verstrekt, kunnen aan u worden gecommuniceerd of in elektronische vorm aan een collega worden doorgegeven.

MET WIE MOET JE CONTACT OPNEMEN?

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u
- Dien uw aanvraag schriftelijk in per e-mail naar of per post (KMS Partners, Terhulpensteenweg 150, 1170 Brussel).
- Voeg een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart toe aan deze aanvraag.
Indien u meer informatie wenst, of indien u een klacht wenst in te dienen, kunt u contact opnemen met het Commissariaat voor gegevensbescherming (Pressestraat 35 - 1000 Brussel, Tel + 32 2 274 48 00 - https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen).