Patrick Kileste

Partner en Bemiddelaar

T. +32 2 486 07 02

M. +32 475 23 12 82

Studies:


Licentiaat rechten aan de UCL, 1983

Opleiding bemiddelaar van het Brussels Business Mediation Center


Loopbaan:


Patrick Kileste, vennoot en medeoprichter van het kantoor, studeerde met grote onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Université Catholique de Louvain (UCL). Hij begon zijn activiteiten aan de Balie van Brussel in 1983. Hij werkte voor verscheidene kantoren en was een van de oprichters van de vereniging BuyleLegal.

Hij wordt aanzien als een van de beste specialisten in commercieel distributierecht (verkoopconcessies, franchising, agenturen), met inbegrip van de Europese rechtsaspecten. In deze materie publiceerde hij sinds 1985 onder meer jurisprudentiële onderzoeken en een boek gewijd aan 50 jaar toepassing van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.


In autodistributierecht is hij een van de enige advocaten die alleen willen optreden voor concessiehouders of importeurs. In die hoedanigheid is hij lid van EDL (European Distribution Lawyer), een internationale vereniging die advocaten en vertegenwoordigers van beroepsfederaties groepeert.

Hij is buitengewoon lid van de Belgische Franchise Federatie en werd er in 2011 benoemd tot Voorzitter van het College van Experten.

Hij is ook gespecialiseerd in vennootschapsrecht, in het bijzonder wat betreft het oplossen van aandeelhoudersconflicten.

Hij schreef talrijke wetenschappelijke publicaties en geeft vaak toespraken over de materies waarop hij zich toelegt.

Ook treedt hij op als nationaal of internationaal scheidsrechter en is hij lid van het CEPANI (Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie), waar hij deel uitmaakte van het Juridisch Comité.

Hij is geboeid door alternatieve technieken voor conflictoplossing en volgde talrijke opleidingen terzake, onder meer in beredeneerd onderhandelen en in geweldloze communicatie.

Dankzij deze opleidingen kan hij zijn klanten doeltreffend bijstaan in alle onderhandelingen, zelfs op gebieden buiten zijn uitverkoren terreinen, bijvoorbeeld successieconflicten.

Hij volgde de opleiding van bemiddelaar van het Brussels Business Mediation Center (BBMC, nu bMediation) en is erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is lid van de bemiddelingscommissie van de balie van Brussel.

Hij spreekt Frans en Engels en heeft een goede kennis van het Nederlands.

Andere activiteiten:


Patrick Kileste:

is lid van het CEPANI en de wetenschappelijke raad ervan (Belgisch centrum voor nationale en internationale arbitrage),

is buitengewoon lid van de BFF (Belgische Franchise Federatie), waarbinnen hij voorzitter is van het College van Experten en deelneemt aan de werkzaamheden van de Juridische Commissie,

is medeoprichter van de vzw ACNV België,

was oprichter van de vzw Alpha et Omega,

verstrekt opleidingen in Geweldloze Communicatie in de juridische sector,

geeft een cursus « bemiddelen en commercieel onderhandelen » voor de Franstalige Orde van Advocaten aan de Balie van Brussel,

is initiatiefnemer van de beweging « een andere manier van advocaat zijn ».


Publicatie(s):


Alle publicaties van Patrick Kileste

Evelyne Meissirel Du Souzy

Partner en Bemiddelaar

T. +32 2 486 07 03

M. +32 473 88 23 74

Studies:


Master in privaatrecht 1984 en diploma gespecialiseerde studies aan de Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne (1986)

Houder van een universitair diploma bemiddeling aan het Institut Catholique de Paris (Ifomène)


Loopbaan:


Zij is advocate en erkend bemiddelaarster en behaalde een master in privaatrecht en een diploma gespecialiseerde studies (3e doctoraatscyclus) in bouwrecht aan de Université de Paris I, panthéon-Sorbonne. Tevens behaalde zij een universitair diploma bemiddeling aan het Institut Catholique de Paris onder leiding van Stephen Bensimon.

Nadat zij directiefuncties had vervuld in diverse privé- en overheidsbedrijven, schreef zij zich in bij de Orde van advocaten van de Balie van Hauts-de-Seine, vervolgens van Parijs en van Brussel, waar zij lid was van de Raad van de Orde. Momenteel is zij Voorzitster van de Commissie Alternatieve geschillenbeslechting.

Zij legt zich toe op familierecht, internationaal privaatrecht, vermogens- en successierecht, en daarnaast ook op burgerlijk en contractenrecht (huurovereenkomsten, bouw…).

Evelyne Meissirel volgde een opleiding onderhandelen en bemiddelen in de Verenigde Staten (Harvard), Frankrijk en België (bij BMediation, bij PMR in beredeneerd onderhandelen en in collaboratief recht, bij INC over de neurolinguïstische programmatie, bij MIKK en bij de Europese Commissie over bemiddeling en internationale ontvoering van kinderen, bij Forestière: programma van 4 jaar rond systemische familiale of institutionele interventie, bij de EEPA: école européenne des philosophies et psychothérapies appliquées, 5-jarenprogramma). Zij is erkend bemiddelaarster in familie-, burgerlijke, handels- en sociale zaken en wordt in die hoedanigheid regelmatig aangesteld door de rechtbanken. Zij gaf of geeft les in de bemiddelings- en onderhandelingspraktijk in België en in het buitenland, in verscheidene instellingen zoals de Université Catholique de Louvain (UCL), het Centre d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, de vereniging Trialogues, het Institut de formation à la médiation et à la négociation (IFOMENE). Zij verstrekt ook opleidingen voor ondernemingen of voor verenigingen van bemiddelaars op verzoek van de Europese Commissie (Algerije, Tunesië) of van de FOD Justitie (Marokko).

Zij richtte in 2006 mee de vereniging Trialogues op en is sinds 2013 verantwoordelijk voor de tweejarige erkenningsopleiding in bemiddeling. Ook is zij voorzitster van de vereniging OMA, het internationale bemiddelingscentrum.

Dankzij haar ervaring op deze gebieden als advocate, bemiddelaarster en opleidster en dankzij haar opleiding in de psychologie kan zij haar klanten in alle situaties doeltreffend bijstaan en op basis van de omstandigheden de optimale strategie bepalen.

Zij beëindigde onlangs haar mandaat als lid van de Raad van de orde van advocaten van de Balie van Brussel. Zij neemt het voorzitterschap waar van de commissie Alternatieve geschillenbeslechting van de Orde van advocaten van de Balie van Brussel, en is lid van dezelfde commissie bij de Orde van Franstalige en Duitssprekende Balies.

Zij schreef artikels over bemiddeling, een thesis over preventie en beheer van psychosociale risico’s in ondernemingen en een adaptatie van een Duits boek over internationale familiale bemiddeling en internationale ontvoeringen van kinderen. Zij houdt toespraken op diverse colloquia in België en het buitenland.


Andere activiteiten:


Lid van de vereniging van Europese bemiddelaars (AME), sinds 2013

Mmedeoprichtster van de vereniging voor bemiddeling in Franssprekende gebieden (IMEF)

lid van de association internationale francophone des intervenants auprès parents séparés (AIFI), Montréal, sinds 2014

Cécile Staudt

Partner

T. +32 2 486 07 04

M. +32 485 65 84 02

Studies:


Licentiate in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles, 2001

Master met specialisatie in Europees recht aan het Institut d'Etudes Européennes (ULB), 2002


Loopbaan:


Cécile Staudt behaalde in 2001 met grote onderscheiding haar licentie in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). In 2002 behaalde zij, eveneens met grote onderscheiding, een aanvullend diploma in Europees recht aan het Institut d'Etudes Européennes (ULB).

In 2002 startte ze haar carrière als advocate aan de Balie van Brussel en specialiseerde zij zich in zakenrecht, meer bepaald in vennootschapsrecht, distributierecht (verkoopconcessies, agenturen en franchising) en Belgisch en Europees mededingingsrecht.

Als briljant juriste is zij ook assistente aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) voor de cursussen van « Verplichtingen » en van «Contracten ».  Zij was ook assistente voor de cursus van "Inleiding tot het privaatrecht" tussen 2001 en 2007.

Zij is heel actief op wetenschappelijk gebied. Zij schreef al talrijke publicaties en is regelmatig gastspreker op conferenties.


Andere activiteiten:


Cécile Staudt is medeoprichtster en bestuurder van de vzw « APLF » die zich inzet om het dagelijkse leven van kinderen met neuromotorische problemen te verlichten.

Zij startte voorts een opleiding voor erkenning als bemiddelaarster in maart 2016.


Publicatie(s):


Alle publicaties van Cécile Staudt

Nadia Borsali

Partner

T. +32 2 486 07 03

M. +32 488 03 23 31

Career:


Nadia Borsali holds a degree in International and European Law from Paris I Panthéon-Sorbonne University (2013), a Master degree in International Private Law from Strasbourg University (2014), and a Master degree in Civil and Criminal Law from Université Libre de Bruxelles (2015).

She is a lawyer at the Brussels Bar since September, 2015, and did a mediation internship during one year (2014/2015).

She speeks French, English and Spanish.

Alice Dejollier

Partner

T. +32 2 486 07 06

M. +32 472 67 55 26

Studies:


Master in de rechten aan de Catholiek universiteit van Louvain (UCL), 2015.

Loopbaan:


In 2015, Alice Dejollier behaalde, met onderscheiding, haar master in de rechten aan de Catholiek universiteit van Louvain (UCL). Daarvoor, in 2013 en 2014, ze heeft een opleiding gevolgd, betreffende de alternatieve geschilbeslechtingsmethoden.

In 2016, ze heeft voor Deloitte Luxembourg gewerkt, alvorens academisch assistent in het familievermogensrecht aan de Catholiek universiteit van Louvain te worden. In september van hetzelfde jaar, startte ze haar carrière als advocate aan de Balie van Brussel.

Ze onderneemt op het ogenblik de publicatie van artikelen op « med-arb », een alternatieve methoden voor de beslechting van geschillen die mediation en arbitrage combineert.

KMS Partners

Een andere manier om conflicten te voorkomen en te beheren

KMS Partners is een vereniging van advocaten en bemiddelaars die bestaat uit Patrick Kileste, Evelyne Meissirel du Souzy en Cécile Staudt.
De oprichters van KMS Partners werkten eerst binnen grote structuren, maar kozen ervoor om een kleinere structuur op te richten waarmee eventuele belangen- en waardeconflicten kunnen worden vermeden.

KMS Partners steunt op twee krachtlijnen:

enerzijds, doorgedreven specialisatie in vakgebieden: commerciële distributie, vennootschapsrecht, mededingingsrecht, contractenrecht, vermogensrecht, familierecht en internationaal privaatrecht;

anderzijds, het bevorderen van « een andere aanpak van conflicten » door te kiezen voor een alternatieve geschillenbeslechting.

De leden van KMS Partners kunnen hun klanten uiteraard bijstand verlenen in al deze rechtsgebieden.

 

Om op elke vraag te kunnen antwoorden, hebben de leden van KMS Partners zich aangesloten bij een aantal formele en informele netwerken, op zowel nationaal als internationaal niveau.

 

De leden van KMS Partners kunnen in deze vakgebieden dus beantwoorden aan de behoeften van alle ondernemingen of particulieren, en bijstand verlenen aan iedereen die te maken krijgt met een conflict en dit op de meest gepaste wijze behandeld wil zien.

Distributie- en mededingingsrecht

Patrick Kileste en Cécile Staudt zijn bijzonder actief op het vlak van het commerciële distributierecht, op zowel nationaal als Europees niveau. Regelmatig verstrekken zij hun diensten aan verenigingen van autoconcessiehouders of aan autoconcessiehouders, verlenen zij bijstand aan franchisegevers bij het oprichten van hun netwerk of bij het beheer van hun relaties met hun franchisenemers, aan franchisenemers in het kader van eventuele moeilijkheden met hun franchisegever, aan committenten en handelsagenten, alsook aan andere spelers uit de distributiesector.

 

Daarnaast zijn zij gespecialiseerd in het mededingingsrecht en in het internationale privaatrecht, die heel vaak in interactie treden met het commerciële distributierecht.

Zij publiceerden verscheidene werken over commerciële samenwerkingsovereenkomsten, die handelden over verkoopconcessies, franchising en handelsagenturen. Tevens publiceren zij al meer dan 25 jaar kronieken over de rechtspraak inzake verkoopconcessies en schrijven zij regelmatig artikels of commentaren over uitspraken in de meest prestigieuze Belgische juridische tijdschriften (Journal des Tribunaux, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, Revue Critique de Jurisprudence Belge, JLMB). Regelmatig geven zij conferenties over deze materies.

 

Patrick Kileste is lid van de Belgische Franchise Federatie, waar hij deelneemt aan de werkzaamheden van de Juridische commissie en voorzitter is van het College van Experten.


Vennootschapsrecht
verkoop van vennootschappen
conflicten tussen aandeelhouders aansprakelijkheid van de bestuurders

Patrick Kileste en Cécile Staudt zijn ook heel actief in het vennootschapsrecht, om bijstand te verlenen bij zowel het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten bij de oprichting van de vennootschap als het toetreden van nieuwe aandeelhouders tot het kapitaal, de verkoop van ondernemingen of conflicten tussen aandeelhouders en de problematiek rond de aansprakelijkheid van de bestuurders.
Zij publiceerden ook diverse bijdragen en gaven conferenties over deze onderwerpen.

Vermogensrecht, familierecht en internationaal privaatrecht

Evelyne Meissirel du Souzy legt zich al vele jaren toe op vermogens-successierecht, familierecht en internationaal privaatrecht, maar ook op het contractenrecht en het burgerlijk recht op het vlak van minnelijke schikkingen.

T. +32 2 486 07 02

M. +32 475 23 12 82

Studies:


Licentiaat rechten aan de UCL, 1983

Opleiding bemiddelaar van het Brussels Business Mediation Center


Loopbaan:


Patrick Kileste, vennoot en medeoprichter van het kantoor, studeerde met grote onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Université Catholique de Louvain (UCL). Hij begon zijn activiteiten aan de Balie van Brussel in 1983. Hij werkte voor verscheidene kantoren en was een van de oprichters van de vereniging BuyleLegal.

Hij wordt aanzien als een van de beste specialisten in commercieel distributierecht (verkoopconcessies, franchising, agenturen), met inbegrip van de Europese rechtsaspecten. In deze materie publiceerde hij sinds 1985 onder meer jurisprudentiële onderzoeken en een boek gewijd aan 50 jaar toepassing van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.


In autodistributierecht is hij een van de enige advocaten die alleen willen optreden voor concessiehouders of importeurs. In die hoedanigheid is hij lid van EDL (European Distribution Lawyer), een internationale vereniging die advocaten en vertegenwoordigers van beroepsfederaties groepeert.

Hij is buitengewoon lid van de Belgische Franchise Federatie en werd er in 2011 benoemd tot Voorzitter van het College van Experten.

Hij is ook gespecialiseerd in vennootschapsrecht, in het bijzonder wat betreft het oplossen van aandeelhoudersconflicten.

Hij schreef talrijke wetenschappelijke publicaties en geeft vaak toespraken over de materies waarop hij zich toelegt.

Ook treedt hij op als nationaal of internationaal scheidsrechter en is hij lid van het CEPANI (Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie), waar hij deel uitmaakte van het Juridisch Comité.

Hij is geboeid door alternatieve technieken voor conflictoplossing en volgde talrijke opleidingen terzake, onder meer in beredeneerd onderhandelen en in geweldloze communicatie.

Dankzij deze opleidingen kan hij zijn klanten doeltreffend bijstaan in alle onderhandelingen, zelfs op gebieden buiten zijn uitverkoren terreinen, bijvoorbeeld successieconflicten.

Hij volgde de opleiding van bemiddelaar van het Brussels Business Mediation Center (BBMC, nu bMediation) en is erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is lid van de bemiddelingscommissie van de balie van Brussel.

Hij spreekt Frans en Engels en heeft een goede kennis van het Nederlands.

Andere activiteiten:


Patrick Kileste:

is lid van het CEPANI en de wetenschappelijke raad ervan (Belgisch centrum voor nationale en internationale arbitrage),

is buitengewoon lid van de BFF (Belgische Franchise Federatie), waarbinnen hij voorzitter is van het College van Experten en deelneemt aan de werkzaamheden van de Juridische Commissie,

is medeoprichter van de vzw ACNV België,

was oprichter van de vzw Alpha et Omega,

verstrekt opleidingen in Geweldloze Communicatie in de juridische sector,

geeft een cursus « bemiddelen en commercieel onderhandelen » voor de Franstalige Orde van Advocaten aan de Balie van Brussel,

is initiatiefnemer van de beweging « een andere manier van advocaat zijn ».


Publicatie(s):


Alle publicaties van Patrick Kileste

T. +32 2 486 07 03

M. +32 473 88 23 74

Studies:


Master in privaatrecht 1984 en diploma gespecialiseerde studies aan de Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne (1986)

Houder van een universitair diploma bemiddeling aan het Institut Catholique de Paris (Ifomène)


Loopbaan:


Zij is advocate en erkend bemiddelaarster en behaalde een master in privaatrecht en een diploma gespecialiseerde studies (3e doctoraatscyclus) in bouwrecht aan de Université de Paris I, panthéon-Sorbonne. Tevens behaalde zij een universitair diploma bemiddeling aan het Institut Catholique de Paris onder leiding van Stephen Bensimon.

Nadat zij directiefuncties had vervuld in diverse privé- en overheidsbedrijven, schreef zij zich in bij de Orde van advocaten van de Balie van Hauts-de-Seine, vervolgens van Parijs en van Brussel, waar zij lid was van de Raad van de Orde. Momenteel is zij Voorzitster van de Commissie Alternatieve geschillenbeslechting.

Zij legt zich toe op familierecht, internationaal privaatrecht, vermogens- en successierecht, en daarnaast ook op burgerlijk en contractenrecht (huurovereenkomsten, bouw…).

Evelyne Meissirel volgde een opleiding onderhandelen en bemiddelen in de Verenigde Staten (Harvard), Frankrijk en België (bij BMediation, bij PMR in beredeneerd onderhandelen en in collaboratief recht, bij INC over de neurolinguïstische programmatie, bij MIKK en bij de Europese Commissie over bemiddeling en internationale ontvoering van kinderen, bij Forestière: programma van 4 jaar rond systemische familiale of institutionele interventie, bij de EEPA: école européenne des philosophies et psychothérapies appliquées, 5-jarenprogramma). Zij is erkend bemiddelaarster in familie-, burgerlijke, handels- en sociale zaken en wordt in die hoedanigheid regelmatig aangesteld door de rechtbanken. Zij gaf of geeft les in de bemiddelings- en onderhandelingspraktijk in België en in het buitenland, in verscheidene instellingen zoals de Université Catholique de Louvain (UCL), het Centre d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, de vereniging Trialogues, het Institut de formation à la médiation et à la négociation (IFOMENE). Zij verstrekt ook opleidingen voor ondernemingen of voor verenigingen van bemiddelaars op verzoek van de Europese Commissie (Algerije, Tunesië) of van de FOD Justitie (Marokko).

Zij richtte in 2006 mee de vereniging Trialogues op en is sinds 2013 verantwoordelijk voor de tweejarige erkenningsopleiding in bemiddeling. Ook is zij voorzitster van de vereniging OMA, het internationale bemiddelingscentrum.

Dankzij haar ervaring op deze gebieden als advocate, bemiddelaarster en opleidster en dankzij haar opleiding in de psychologie kan zij haar klanten in alle situaties doeltreffend bijstaan en op basis van de omstandigheden de optimale strategie bepalen.

Zij beëindigde onlangs haar mandaat als lid van de Raad van de orde van advocaten van de Balie van Brussel. Zij neemt het voorzitterschap waar van de commissie Alternatieve geschillenbeslechting van de Orde van advocaten van de Balie van Brussel, en is lid van dezelfde commissie bij de Orde van Franstalige en Duitssprekende Balies.

Zij schreef artikels over bemiddeling, een thesis over preventie en beheer van psychosociale risico’s in ondernemingen en een adaptatie van een Duits boek over internationale familiale bemiddeling en internationale ontvoeringen van kinderen. Zij houdt toespraken op diverse colloquia in België en het buitenland.


Andere activiteiten:


Lid van de vereniging van Europese bemiddelaars (AME), sinds 2013

Mmedeoprichtster van de vereniging voor bemiddeling in Franssprekende gebieden (IMEF)

lid van de association internationale francophone des intervenants auprès parents séparés (AIFI), Montréal, sinds 2014

T. +32 2 486 07 04

M. +32 485 65 84 02

Studies:


Licentiate in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles, 2001

Master met specialisatie in Europees recht aan het Institut d'Etudes Européennes (ULB), 2002


Loopbaan:


Cécile Staudt behaalde in 2001 met grote onderscheiding haar licentie in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). In 2002 behaalde zij, eveneens met grote onderscheiding, een aanvullend diploma in Europees recht aan het Institut d'Etudes Européennes (ULB).

In 2002 startte ze haar carrière als advocate aan de Balie van Brussel en specialiseerde zij zich in zakenrecht, meer bepaald in vennootschapsrecht, distributierecht (verkoopconcessies, agenturen en franchising) en Belgisch en Europees mededingingsrecht.

Als briljant juriste is zij ook assistente aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) voor de cursussen van « Verplichtingen » en van «Contracten ».  Zij was ook assistente voor de cursus van "Inleiding tot het privaatrecht" tussen 2001 en 2007.

Zij is heel actief op wetenschappelijk gebied. Zij schreef al talrijke publicaties en is regelmatig gastspreker op conferenties.


Andere activiteiten:


Cécile Staudt is medeoprichtster en bestuurder van de vzw « APLF » die zich inzet om het dagelijkse leven van kinderen met neuromotorische problemen te verlichten.

Zij startte voorts een opleiding voor erkenning als bemiddelaarster in maart 2016.


Publicatie(s):


Alle publicaties van Cécile Staudt

T. +32 2 486 07 03

M. +32 488 03 23 31

Career:


Nadia Borsali holds a degree in International and European Law from Paris I Panthéon-Sorbonne University (2013), a Master degree in International Private Law from Strasbourg University (2014), and a Master degree in Civil and Criminal Law from Université Libre de Bruxelles (2015).

She is a lawyer at the Brussels Bar since September, 2015, and did a mediation internship during one year (2014/2015).

She speeks French, English and Spanish.

T. +32 2 486 07 06

M. +32 472 67 55 26

Studies:


Master in de rechten aan de Catholiek universiteit van Louvain (UCL), 2015.

Loopbaan:


In 2015, Alice Dejollier behaalde, met onderscheiding, haar master in de rechten aan de Catholiek universiteit van Louvain (UCL). Daarvoor, in 2013 en 2014, ze heeft een opleiding gevolgd, betreffende de alternatieve geschilbeslechtingsmethoden.

In 2016, ze heeft voor Deloitte Luxembourg gewerkt, alvorens academisch assistent in het familievermogensrecht aan de Catholiek universiteit van Louvain te worden. In september van hetzelfde jaar, startte ze haar carrière als advocate aan de Balie van Brussel.

Ze onderneemt op het ogenblik de publicatie van artikelen op « med-arb », een alternatieve methoden voor de beslechting van geschillen die mediation en arbitrage combineert.

EDL

KMS Partners is aangesloten bij EDL (European Distribution Lawyers), een Europees netwerk van advocaten en specialisten in het commerciële distributierecht, dat zich vooral toelegt op de sector van de autodistributie.
De vennoten van KMS Partners ontwikkelden met de jaren een netwerk van bevoorrechte contacten met confraters die zijn gespecialiseerd in complementaire materies. Dankzij deze vrije activiteiten zonder exclusiviteit kunnen zij nauw samenwerken met de beste specialisten, zonder de beperkingen die doorgaans eigen zijn aan grote structuren.

ww.eudistributionlawyers.eu

KMS Partners
Terhulpensesteenweg , 150
1170 Brussel

T. +32 2 486 07 00
F. +32 2 486 07 01